Isikuandmete kaitse ja töötlemise info.

Ulejoekohvik.ee töötleb klientide andmeid selleks, et osutada ja vahendada neile kõiki e-poe poolt pakutavaid teenuseid.

Andmete töötlemine on andmete kogumine, vahetamine, salvestamine, säilitamine, muutmine, kasutamine ja edastamine jne. Klientide andmed on kliendi isikuandmed (nimi, isikukood, kontaktandmed, andmed majandusliku ja tervisliku seisundi ning äri- ja ametisaladuste kohta).

Ulejoekohvik.ee hoiab klientide andmeid saladuses ning tagab nende töötlemise seaduslikkuse. Isikuandmete avaldamine ja edastamine kolmandatele isikutele toimub ainult kliendi nõusolekul. Ilma nõusolekuta võib ulejoekohvik.ee kliendi andmeid avaldada õigusaktides nimetatud juhtudel.

Klient on nõus, et ulejoekohvik.ee võib edastada tema andmeid ülalnimetatud eesmärkidel Eestisse ja välisriiki isikutele, kes on seotud ulejoekohvik.ee ning kliendile teenuse osutamisega. Ulejoekohvik.ee koostööpartnerid on ära toodud ulejoekohvik.ee portaalis www.ulejoekohvik.ee. Andmeid võib erandjuhul edastada ka muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik ulejoekohvik.ee või kliendi rikutud ja vaidlustatud õiguste kaitseks, samuti kui see on seotud kliendi finantskohustuse rikkumisega. KELLIÄRI OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, KELLIÄRI OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kliendil on õigus oma andmete käitlemise kohta saada informatsiooni e-posti vahendusel, kui ta oma soovist ulejoekohvik.ee kasutajatuge teavitab. Andmete uuendamise ja muutumisega tegelevad kliendid enda kontode piires iseseisvalt. Isikuandmete väärkasutuse kahtlustest peab klient ulejoekohvik.ee kasutajatuge viivitamatult teavitama.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või ebaõiged, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning olemasolevate andmete kustutamist, kui see on vajalik tema õiguste seaduslikkuse tagamiseks, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel.